17 มิ.ย. 2554

 ขั้นตอนการล้างมือสร้างสรรค์โดย
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ร่วมกับ
งานเวชนิทัศน์

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ